Skladové priestory BUČINA - REAL, a.s. a BUČINA ZVOLEN, a.s.
  Oceľový sklad, súp. č. 3561 (na prenájom)
  Oceľový sklad, súp. č. 3564 (na prenájom)

 
návrat na obsah
Oceľový sklad, súp. č. 3561 (na prenájomj)

 

Nehnuteľnosť sa nachádza v intraviláne, katastrálne územie Môťová, parcelné číslo KN 1311, zastavaná plocha 1015 m2, s prístupom po spevnenej komunikácii, s možnosťou napojenia na inžinierske siete, situovaný hneď vedľa štátnej cesty  E 571, pri výjazde zo Zvolena, smerom na Lučenec (oproti spoločnosti BUČINA a.s.). Objekt bol daný do užívania v roku 1976.
Jedná sa o prízemnú jednopodlažnú oceľovú halu typ „Rudné doly Jeseník“. Konštrukčný systém - základové pätky prostý betón, nosný systém stĺpy oceľové, krov priehradový oceľový väzník, bez stropnej konštrukcie, krytina vlnitá hliníkový plech, obvodový plášť jednostranne vlnitý plech nezateplený, vráta plechové, okno jednoduché, podlaha cementový poter, elektroinštalácia svetelná a motorická. Objekt bez rozvodu vody, kanalizácie a ÚK.

Účel využívania: skladové alebo výrobné priestory.

Ceny: 

Nájom nebytových priestorov - sklad:   27 ,- EUR/m2/rok + DPH v zmysle platného zákona

Služby spojené s nájmom :  
dodávka el. energie - fakturácia mesačne za predchádzajúci kalendárny mesiac vo výške skutočne nameranej spotreby, v cene fakturovanej dodávateľom el. energie.

návrat na obsah
Oceľový sklad, súp. č. 3564 (na prenájom)

Sklad, postavený na pozemku parcelné číslo KN 1314, zastavaná plocha 505 m2, nachádzajúci sa v intraviláne, katastrálne územie Môťová, na Lučeneckej ceste, hneď vedľa štátnej cesty E 571, pri výjazde zo Zvolena smerom na Lučenec. Prístup po spevnenej komunikácii s možnosťou napojenia na inžinierske siete.
Jedná sa o prízemnú jednopodlažnú oceľovú halu, rozdelenú na tri samostatné časti. Oceľová hala - obvodový plášť jednostranný vlnitý plech zateplený, vráta plechové, podlaha cementový poter, el. inštalácia svetelná, motorická. Objekt bez rozvodu vody, kanalizácie a ÚK.

Účel využívania: skladové alebo výrobné priestory.

Ceny: 

Nájom nebytových priestorov - sklad:   27,- EUR/m2/rok + DPH v zmysle platného zákona

Služby spojené s nájmom:  
dodávka el. energie - fakturácia mesačne za predchádzajúci kalendárny mesiac vo výške skutočne nameranej spotreby, v cene fakturovanej dodávateľom el. energie.

návrat na obsah

KONTAKT ( aj pre ostatné priestory ) :
 

Ing. Anna Kulichová, Lučenecká cesta 1335 / 21, 960 96 Zvolen
tel: 0421 / 45 / 5241 711
mobil: 0905 919 779
fax: 0421 / 45 / 5241 733
e-mail: anna.kulichova@bucina.sk

Andrea Vranová , Lučenecká cesta 1335 / 21, 960 96 Zvolen
tel: 0421 / 45 / 5241 712
mobil: 0905 319 109
fax: 0421 / 45 / 5241 733
e-mail: andrea.vranova@bucina.sk