BUČINA ZVOLEN, a.s., Lučenecká cesta 2266/6, Zvolen  IČO: 36 029 815     Príloha č. 8 k vyhláške č. 315/2008 Z.z.
ZÁZNAM O DOSIAHNUTEJ ÚROVNI ŠTANDARDU KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB SÚVISIACICH S DODÁVKOU ELEKTRINY
Rok: 2009 Mesiac: január až december Počet odberných miest: 1
Opis štandardu kvality dodávanej elektriny a regulovaných činností súvisiacich s dodávkou elektriny Počet udalostí s nedodržaným štandardom kvality spolu Počet udalostí vybavených v lehote Počet udalostí vybavených mimo lehoty Počet nevybavených udalostí Podiel udalostí s nedodržaným štandardom kvality spolu k počtu vybavených udalostí štandardu kvality v lehote v percentách
Overenie správnosti vyúčtovania a odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní v lehote do 30 dní podľa §4 písm. a) 0 0 0 0  
Dodržanie lehoty 24 hodín na požiadanie prevádzkovateľa sústavy o obnovenie dodávky elektriny odkedy bola dlžná suma za dodávku elektriny pripísaná na účet dodávateľa elektriny, ak bolo prerušenie dodávky elektriny z dôvodu omeškania platieb koncového odberateľa elektriny za odobratú elektrinu podľa §4 písm. b) 0 0 0 0  
Odoslanie žiadosti koncového odberateľa elektriny prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy v lehote dvoch pracovných dní odo dňa prijatia tejto žiadosti podľa §4 písm. c) bod 1. 0 0 0 0  
Odoslanie žiadosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy koncovému odberateľovi elektriny v lehote dvoch pracovných dní odo dňa prijatia tejto žiadosti podľa §4 písm. c) bod 2. 0 0 0 0