BUČINA ZVOLEN, a.s., Lučenecká cesta 2266/6, Zvolen  IČO: 36 029 815 Príloha č. 1 k vyhláške č. 316/2008 Z.z.
ŠTANDARDY KVALITY SLUŽIEB SÚVISIACICH S DODÁVKOU TEPLA
Rok: 2009 Mesiac: január až december Počet odberných miest: 17
Štandard kvality Počet vykonaných úkonov v rámci jednotlivých štandardov Počet dodržaných štandardov Dodržanie štandardu v %
Oznámenie termínu plánovaného obmedzenia alebo prerušenia dodávky tepla podľa §3 ods. 1 písm. a) na každé odberné miesto 0 0  
Dodržanie oznámeného termínu začiatku plánovaného obmedzenia  alebo prerušenia dodávky tepla podľa §3 ods. 1 písm b) 0 0  
Obnova dodávky tepla po plánovanom obmedzení alebo prerušení dodávky tepla podľa §3 ods. 1 písm c) 0 0  
Oznámenie výzvy na uhradenie omeškanej platby alebo zmluvne dohodnutej zálohovej platby alebo na zaplatenie nedoplatku z vyúčtovania za dodávku tepla podľa §3 ods. 1 písm. d) pred obmedzením alebo prerušením dodávky tepla z dôvodu záväzkov odberateľa 7 7 100
Určenie technických podmienok na pripojenie odberateľa do sústavy tepelných zariadení dodávateľa podľa §3 ods. 1 písm. f) 0 0  
Overenie určeného meradla podľa §3 ods. 1 písm. g) 0 0  
Overenie správnosti vyúčtovania platby za dodané teplo podľa §3 ods. 1 písm. h) 0 0  
Písomné oznámenie preverenia kvality dodávky tepla podľa §3 ods. 1 písm. i) 0 0  
         
BUČINA ZVOLEN, a.s., Lučenecká cesta 2266/6, Zvolen  IČO: 36 029 815 Príloha č. 2 k vyhláške č. 316/2008 Z.z.
ŠTANDARDY KVALITY DODÁVANÉHO TEPLA
Rok: 2009 Mesiac: január až december Počet odberných miest: 17
Štandard kvality Počet záznamov celkom Počet záznamov s dodržaným štandardom kvality Dodržanie štandardu v %
Odstránenie poruchy pri obmedzení alebo prerušení dodávky tepla podľa §3 ods. 1 písm. e) 0 0  
  Počet nedodržaných štandardov kvality
Zabezpečenie požadovaného maximálneho tepelného príkonu na odbernom mieste podľa §2 písm a) v priebehu určeného času dodávky tepla na vykurovanie 0 0  
Dodržanie určeného času dodávky tepla na vykurovanie podľa §2 písm. b) 0 0  
Zabezpečenie dodávky tepla na vykurovanie v množstve potrebnom na dosiahnutie výslednej teploty podľa §2 písm. c) 0 0  
Dodržanie vykurovacej krivky alebo odberového diagramu podľa §2 písm. d) 0 0  
Dodržanie teploty teplej úžitkovej vody na odbernom mieste podľa §2 písm. e) 0 0